Obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je Václav Posolda, Ctiradova 12, Brno, 643 00, IČ:04065620, zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ města Brna a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. ÚOOÚ: 00058997

1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek:  http://www.pametauceni.cz/  je prodej eBooku Jak zlepšit svoji paměť + jeho bonusy (dále jen předmět koupě) nebo eBook Cizí slovíčka rychlostí blesku (dále jen předmět koupě) případně záznamu z workshopu: Paměť a učení.

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách  http://www.pametauceni.cz/, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách http://www.pametauceni.cz/ a že s nimi souhlasí.

 3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

3.1 Ve shrnutí objednávky a na prodejní webové stránce (s objednávkovým formulářem) najdete všechny ceny služeb.

3.2 Faktura                                                        
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem DPH.

3.3 Možnosti plateb

Pouze bankovním  převodem.

3.4 Forma platby
Platba je možná pouze jednorázově. Splátkový prodej není možný.

3.5 Dodací podmínky
Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem eBook /eBooky/záznam.

4. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

4.1 Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

4.2 Za svůj produkt prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou a garancí vrácení peněz. Při objednání eBooků nebo záznamu z workshopu paměť a učení má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 30 dnů od uskutečnění objednávky. Odstoupení může nakupující provést elektronickou formou na  vaclavposolda@pametauceni.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje (stačí napsat chci vrátit peníze).

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Prohlášení prodávajícího
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

6.2 Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

6.3 Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace prodávajícího.

6.4 Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: http://www.pametauceni.cz/cmsochrana-osobnich-udaju/

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29. 5. 2015 Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.pametauceni.cz/cmsobchodni-podminky/  a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.